Luftspjäll med ställdon

För att skydda luftbehandlingsaggregaten från frysning och andra externa faktorermåste spjäll med motordriven stängning användas. Dessa monteras i tillufts- ochavluftanslutningarna. Det automatiska styrsystemet har funktioner för spjällstyrning.