INTEGRITETSPOLICY FÖR KOMFOVENT UAB

 

1. INTRODUKTION. Personuppgiftsansvarig – Komfovent UAB, företagskod 124130658, huvudkontor Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, Litauen (nedan kallat företaget). Denna integritetspolicy (nedan kallad integritetspolicyn) är avsedd för personer som köper varor från Komfovent UAB, använder Komfovent UABs tjänster, besöker företagets lokaler, är intresserade av att söka anställning i företaget, använder eller besöker www.komfovent.com, www.amalva.lt, profiler på sociala medier som facebook.com/Vedinimas, Linkedin osv.

 

2. DEFINITIONER. Personuppgifter är all information om en fysisk person som är identifierad eller identifierbar (den registrerade), en fysisk person som kan identifieras, vars identitet kan fastställas direkt eller indirekt, i synnerhet genom en identifierare, t.ex. namn, personnummer, lokaliseringsuppgifter och webbidentifierare, eller genom en eller flera egenskaper av fysisk, fysiologisk, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social karaktär hos den fysiska personen.

Den registrerade är en person som köper varor från Komfovent UAB i deras lokaler eller använder deras tjänster, eller som tillhandahåller tjänster till företaget, eller besöker företagets lokaler, eller är intresserade av en anställningsmöjlighet i företaget, eller en representant för en juridisk enhet, eller en person som surfar på webbplatserna www.komfovent.comwww.amalva.lt, profiler på sociala medier, som facebook.com/VedinimasLinkedin, osv.

Begäran betyder den registrerades begäran om utnyttjande av dennes rättigheter.

Förordning innebär den s.k. GDPR-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Denna integritetspolicy är inte ett avtal mellan Komfovent UAB med dig rörande behandlingen av dina uppgifter. Denna integritetspolicy från Komfovent UAB informerar dig om de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter. Ytterligare information kan finnas i försäljnings- och tjänsteavtal samt andra avtal och dokument.

Genom att använda företagets tjänster, köpa varor, skicka in uppgifter, skicka en CV, fylla i ett formulär som ny kund eller formulär med en begäran, och genom att fortsätta surfa på webbplatsen bekräftar den registrerade att vederbörande har läst integritetspolicyn, förstår bestämmelserna och är införstådd med dem. Om du inte är införstådd med integritetspolicyn bör du inte använda företagets tjänster och inte surfa på www.komfovent.comwww.amalva.lt, profiler på sociala medier som facebook.com/VedinimasLinkedin, osv.

 

3. PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s och Litauens lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter.

Omfattningen av de personuppgifter som behandlas beror på de tjänster som tillhandahålls eller används, varorna och den information som personen lämnar vid beställning och/eller användning av tjänsterna, vid besök eller registrering på webbplatsen, när uppgifter lämnas för anställning i företaget eller vid besök i företagets lokaler eller territorium.

Personuppgifter behandlas endast enligt kriterierna för lagenlig behandling: för att säkerställa leverans av tjänsterna, med personens samtycke, när företaget är skyldigt enligt relevant lagstiftning att behandla personuppgifter, när behandling av personuppgifter krävs för personuppgiftsansvarigas eller tredje parts berättigade intresse.

Företaget strävar efter att säkerställa att alla personuppgifter behandlas korrekt, i god tro och enligt lag, endast för de ändamål som de samlades in, samt i enlighet med lagenliga principer och krav för behandling av personuppgifter.

 

4. KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER. Personuppgifter kan inhämtas på följande sätt:

-direkt från den registrerade som skickar in dem vid beställning eller köp av varor, fyller i ett formulär på webbplatsen, skickar ett CV eller på annat sätt kontaktar företaget

-genom kundens aktivitet

-från företagets personuppgiftsbiträden eller andra externa källor.

Uppgifter kan även inhämtas från offentligt tillgängliga källor, t.ex. företags webbplatser.

Uppgifter kan genereras när en person använder tjänsterna, t.ex. ringer, skickar ett snabbmeddelande, e-post, beställer tjänster eller besöker webbplatser.

En person behöver inte uppge några personuppgifter, men det kan leda till att vissa tjänster, däribland försäljning av varor eller fakturering, inte kan erbjudas.

 

5. ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. Komfovent UAB behandlar personuppgifter för följande ändamål: support för kundrelationer, uppdatering av kunduppgifter, försäljning av produkter, frakt och leverans av produkter till köparen, fakturering, administration och fullgörande av kontrakt, inkassering av skulder, hantering av förfrågningar, rekrytering, direktmarknadsföring, organisering av lojalitetsprogram och kampanjer, statistik över webbtrafik, egendoms- och personskydd, identifiering av personer, statistik och analys av webbplatsbesök samt i samband med rättsliga anspråk.

Grupper av registrerade: köpare, affärspartner, anställda, personer som kommer inom räckhåll för videoövervakningskameror, jobbkandidater.

Följande huvudkategorier av personuppgifter behandlas: fullständigt namn, arbetstitel, befattningstitel, personlig kod, mobiltelefonnummer, CV, faxnummer, e-postadress, besök på företag och annan information som krävs för försäljning av produkter och tjänster, underhåll av relationer, avtalsadministration och fakturering, IP-adress, webbhistorik och datum.

Videoinspelningar behandlas för att skydda egendom och personer.

Uppgiftsmottagare och grupper av mottagare: statliga och andra institutioner, brottsbekämpande myndigheter, revisorer, juridiska och finansiella rådgivare, registerhanteringsprogram från tredje part, inkassoföretag, företag som erbjuder fysiska säkerhetstjänster.

 

6. VIDEOÖVERVAKNING FÖR SKYDD AV FÖRETAGETS EGENDOM OCH PERSONER. Videoövervakning utförs i företagets lokaler vid handel och produktion i särskilt utvalda territorier på följande adresser:

 • Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius
 • Lentvario g. 146, LT-25132 Vilnius, Litauen.

Videoövervakning sker för att skydda företagets tillgångar och personer. Uppgifter som samlas in: videoinspelningar.

Videoövervakningen organiseras av företaget på ett sådant sätt att endast det nödvändiga området (lokalerna, del av lokalerna) övervakas. Det sker ingen videoövervakning av lokaler och/eller områden för privat användning, dvs. toaletter, duschar, omklädningsrum osv.

När lagringstiden löpt ut spelas videon automatiskt över av en annan inspelning, så att den äldsta inspelningen raderas.

Videoinspelningar får bara användas för att avslöja misstänkta brott, förvaltningsrättsliga brott eller skada som drabbat företagets anställda, tjänsteleverantörer, tredje part, skada på företagets egendom, och får endast överföras till personer som har rätt att ta emot sådana uppgifter.

Brottsbekämpande myndigheter kan ha rätt att titta på videoinspelningarna och om nödvändigt så kan dessa skickas till de brottsbekämpande myndigheterna på begäran. I alla andra fall måste visning av videoinspelningar ske i företagets stängda lokaler. Den registrerade ska ha rätt att delta vid sådan visning, tillsammans med en ansvarig medarbetare från företaget samt brottsbekämpande myndigheter.

Om det finns skäl att anta att ett brott eller en olaglig handling registrerats i videomaterialet ska bilderna i fråga (händelsen) överföras till ett säkert medium och lagras under den tid som det finns ett objektivt behov av lagring.

Den registrerade ska ha rätt att gå igenom videomaterial i samband med behandlingen av personens uppgiftsbehandling, om lagringsperioden inte löpt ut. På begäran av den registrerade kan foton från videoinspelningen tillhandahållas, eller videoinspelningen presenteras på det media som den registrerade (dvs. den sökande) eller företaget tillhandahåller.

Om en registrerad begärt att få ta del av en video och en tredje person identifieras i videon måste den tredje parten avidentifieras (täckas över) och alla annan information som kan strida mot tredje parts integritet avlägsnas genom retuschering eller på annat sätt som förhindrar att tredje part identifieras.

Videoövervakningsinspelningar får bara reproduceras med företagets samtycke.

 

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INFÖR ANSTÄLLNING I FÖRETAGET. De som söker anställning i företaget (kandidater, jobbsökande) lämnar följande personuppgifter till företaget: CV, fullständigt namn, kontaktinformation. Potentiella medarbetare får information om behandlingen av deras personuppgifter, samt villkoren för uppgiftslagring, under deras första muntliga kontakt eller via e-post (om den potentiella medarbetaren kontaktar företaget via e-post). Dessutom har potentiella medarbetare tillgång till information om sina personuppgifter i denna integritetspolicy.

Personuppgifter som den registrerade lämnar vid ansökan om en specifik tjänst i företaget behandlas i syfte att fastställa kandidatens lämplighet för en viss befattning och i syfte att teckna ett anställningsavtal med en potentiell medarbetare.

Om den registrerade ansöker om ett visst jobb, men han inte får något erbjudande om jobbet, eller den registrerade inte angett att vederbörande ansöker om ett specifikt jobb, kan företaget efter att ha inhämtat den registrerades samtycke lagra uppgifterna i företagets databas över kandidater för framtida bruk under högst ett år. Under den period som uppgifterna lagras kan företaget överväga den registrerades jobbansökan och erbjuda personen ett arbete i företaget.

Om den registrerade inte går med på lagringen och behandlingen av personuppgifterna i företagets databas över kandidater för framtida rekrytering, efter det att urvalsprocessen för en viss tjänst i företaget är avslutad, kommer den registrerades uppgifter att förstöras.

För att återkalla samtycket för behandling av personuppgifter för det ändamål som specificeras i denna del av integritetspolicyn kan den registrerade när som helst meddela företagets medarbetare skriftligen via www.komfovent.com eller via e-post till info@komfovent.com.

 

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING. Den registrerade kan genom att skicka fullständigt namn, e-postadress eller telefonnummer till företaget samtycka till eller neka till att företaget använder personens personuppgifter för direktmarknadsföringssyften. Om den registrerade lämnar sitt samtycke till behandlingen av vederbörandes personuppgifter för direktmarknadsföring kan företaget behandla personuppgifter för att skicka erbjudanden om produkter och/eller tjänster.

Dessa uppgifter kommer att behandlas för direktmarknadsföringssyften i högst fem år från den tid då de behandlas eller tills den registrerade återkallar sitt samtycke till personuppgiftsbehandling. Om den registrerade återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifter för det ändamål som beskrivs i denna del ska endast fakta gällande samtycket lagras i tio år från dagen för återkallandet eller annulleringen av samtycket för att företaget ska kunna bemöta rättsliga krav.

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke till att använda uppgifterna för direktmarknadsföring via e-post till info@komfovent.com eller genom att klicka på avprenumereringslänken på det nyhetsbrev som företaget skickar.

 

9. LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER. Personuppgifter lagras högst så länge som behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller högst så länge som den registrerade begär och/eller lagen föreskriver.

Normalt behandlas personuppgifter i tio år efter att ett kontrakt löpt ut eller kundrelationen upphört. Uppgifter om anställda lagras under den tid som arkiveringslagstiftningen kräver.

Videoinspelningar lagras i 14 dagar, förutom i de fall som specificeras i policyn, då inspelningarna lagras längre tid.

 

10. ÖVERFÖRING AV BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA ENHETER. Företaget överför inte behandlade personuppgifter till tredje part utan personens (den registrerades) föregående samtycke, förutom enligt vad som anges i lag.

11. MEDANSVARIGA FÖR PERSONUPPGIFTER. Ett avtal ingås mellan medansvariga för personuppgifter, i vilket på ett genomsynligt sätt de respektive skyldigheterna framgår enligt förordningen, och som definierar de respektive funktionerna för de medansvariga och deras relation med den registrerade. Om den registrerade gör en skriftlig begäran ska den registrerade få ta del av de väsentliga bestämmelserna i detta avtal. Den registrerade har rätt att utnyttja sina rättigheter enligt förordningen gentemot var och en av de medansvariga för personuppgifterna.

 

12. PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN. Personuppgifter kan behandlas av personuppgiftsbiträden som erbjuder tjänster inom redovisning, underhåll, datacentraler och/eller serverhyra, IT-underhåll, extern revision, säkerhet och andra tjänster till företaget.

Personuppgiftsbiträden har rätt att behandla personuppgifter endast i enlighet med företagets instruktioner och endast i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalsskyldigheterna. Företaget strävar efter att få de personuppgiftsbiträden som man använder att implementera lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder, och upprätthålla personuppgifternas konfidentialitet.

 

13. REGISTRERADES RÄTTIGHETER. Alla registrerade har följande rättigheter:

 • rätt att få kännedom (till information) om behandlingen av personuppgifter
 • rätt till tillgång till personuppgifter som personuppgiftsbiträdet behandlar och kännedom om det sätt på vilket de behandlas, dvs. information om lagringsperiod för personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder som tillämpas för att säkerställa datasäkerhet, information om från vilka källor och vilka personuppgifter som inhämtas, ändamålet med behandlingen och till vem de överförs
 • rätt att begära att personuppgifterna korrigeras, förstörs eller raderas eller att behandlingen av personuppgifterna upphör, förutom lagring, om uppgifterna behandlas i strid mot de rättsliga bestämmelserna
 • rätt att invända mot behandling av personuppgifter, om inte personuppgifterna behandlas mot bakgrund av berättigat intresse hos personuppgiftsansvariga eller en tredje part till vilken personuppgifterna överförs, förutsatt att den registrerades intresse inte bedöms väga tyngre
 • rätt att begära att personuppgifterna förstörs om detta inte strider mot principerna för personuppgiftsbehandling
 • rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, rätt att kräva att de personuppgifter som den registrerade lämnat, om de behandlas på grundval av samtycke eller avtal, och om de behandlas automatiserat, vidarebefordras av en personuppgiftsansvarig till en annan, om detta är tekniskt genomförbart (dataportabilitet)
 • rätt att framföra klagomål gällande personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten.
 • En registrerad som har skickat in ett identitetsdokument som gör att en person kan identifieras, i enlighet med de förfaranden som anges i lagen eller elektroniskt, och har bekräftat sin identitet måste personligen, via post, bud eller e-post skicka en skriftlig begäran (nedan begäran) för att göra sina rättigheter gällande. Företaget måste efter att ha mottagit den registrerades begäran svara inom 30 kalenderdagar efter mottagande av den registrerades begäran. Du kan skicka din begäran på följande sätt:

Tel. nr 8 5 2779701

E-post: info@komfovent.com.

Postadress: Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, Litauen.

 

14. GARANTI FÖR DATASÄKERHET. Företaget måste införa lämpliga organisatoriska och tekniska datasäkerhetsåtgärder som är avsedda att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring och röjande samt mot all annan olaglig behandling. Alla personuppgifter och annan information från den registrerade ska behandlas som konfidentiell.

Tillgången till personuppgifter begränsas till anställda, tjänsteleverantörer och auktoriserade personuppgiftsbiträden som behöver tillgång för att kunna utföra sina arbetsuppgifter eller tillhandahålla sina tjänster.

 

15. COOKIES. Vi använder cookies på webbplatsen, för att anpassa webbplatsens funktioner och kan bidra till att underlätta navigeringen på vår webbplats.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten fil som placeras i din dator och möjliggör vår webbplats funktioner. Cookies gör bland annat att vi kan identifiera din enhet, och möjliggör din åtkomst till webbplatsen. De gör att webbplatsen kan lagra uppgifter, t.ex.

 • inloggningsuppgifter (IP-adress för den inloggande enheten, lokaliseringsuppgifter för inloggningen)
 • typ av webbläsare
 • demografiska data (åldersgrupp, kön)
 • uppgifter om hur du surfar på webbplatsen (vilka sidor du besöker, vilka produkter du är intresserad av).

Mål, syften

Vi använder cookies för att

 • säkerställa att webbplatsen fungerar effektivt och säkert, för att möjliggöra och stödja våra säkerhetsfunktioner och för att hjälpa oss upptäcka skadlig aktivitet på webbplatsen
 • förstå, förbättra och analysera produkter, funktioner och tjänster, däribland när du kommer till vår webbplats via andra webbplatser, applikationer eller enheter, t.ex. din arbetsdator eller mobil
 • känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Cookies hjälper oss visa dig rätt information och anpassa din upplevelse. Cookies gör också att du slipper registrera dig på nytt eller fylla i information varje gång du besöker webbplatsen
 • analysera dina vanor så att webbplatsens funktioner är bekväma, effektiva och tillgodoser dina behov och förväntningar, t.ex. genom att säkerställa att besökarna utan svårighet hittar det de söker
 • mäta flödet av information och data som skicka till vår webbplats. Vi använder cookies för att samla in statistikdata om antalet användare som besöker webbplatsen och hur de använder den
 • rikta in marknadsföring. Genom att använda cookies kan vi samla in information så att endast relevant innehåll visas i webbläsaren genom att skapa olika målgrupper. Vi använder också cookies för att visa dig relevanta annonser både på och utanför vår webbplats.

Vi kan om tillämplig lag så tillåter koppla data som erhålls från cookies till annan information som vi inhämtar om dig från andra lagliga källor (dvs. information om användning av tjänsterna, webbkonto, lojalitetsprogram osv.).

 

Cookies som används på webbplatsen

Varje gång du besöker vår webbplats kan permanenta cookies skapas, som finns kvar i din webbläsare efter det att du registrerat dig och som kommer att läsas av oss när du återvänder till vår webbplats eller en partnerwebbplats som använder våra tjänster, och inte raderas efter det att du lämnat vår webbplats. Det finns också sessionscookies som försvinner när du lämnar vår webbplats (dvs. de finns bara kvar under det aktuella besöket på vår webbplats eller under tiden du surfar).

Det finns dock ett antal nödvändiga cookies, se nedan, som krävs för att webbplatsen ska fungera, och om du inte godkänner dem kommer kanske webbplatsen eller delar av den inte att fungera. Om du inte samtycker till att lämna de uppgifter som dessa cookies samlar in ber vi dig stänga webbplatsen och radera dessa cookies från din webbläsare.

Följ instruktionerna nedan för att radera cookies från din webbläsare:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

Nedan beskriver vi de huvudtyper av cookies som vi använder på webbplatsen efter typ, insamlade uppgifter och lagringstid.

Cookies som används av företaget

Nödvändiga cookies

Dessa cookies krävs för driften av webbplatsen. Det gäller bland annat cookies som möjliggör lagring av information som du fyller i under din webbsession, och möjliggör för dig att logga in på säkra områden av webbplatsen. Utan dessa cookies är det inte möjligt att erbjuda webbplatsen eller så skulle funktionen påverkas allvarligt.

Funktionscookies

De förbättrar webbplatsens funktion och gör den enklare för dig att använda. Dessa cookies kommer ihåg besökarnas inställningar (t.ex. språk eller tidszon). Med hjälp av dessa cookies slipper besökarna göra om inställningarna vid varje besök på webbplatsen. De kommer även ihåg ändringar på webbplatsen (t.ex. om du lämnar en kommentar på webbplatsen). De spårar inte ditt beteende på andra webbplatser.

Analys-/prestandacookies

De talar om huruvida besökaren besökt webbplatsen förut. Analyscookies gör att vi kan känna igen och räkna antalet användare och se hur användarna navigerar på webbplatsen. Vi använder även cookies för att förstå, förbättra och analysera produkter, funktioner och tjänster. Analyscookies kan visa oss vilka webbplatser som är de mest besökta, hjälpa oss hitta delar av webbplatsen som inte fungerar som de ska osv.

Marknadsförings-, mål- och annonscookies

Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, vilka sidor du besökt och de länkar du följt. Vi använder därefter den informationen för att visa mer relevanta annonser för dig. Annonscookies visar oss om du redan sett en viss annons eller en viss typ av annons, och hur länge sedan det var sedan den senast visades. Vi kan använda cookies från andra enheter för att kunna visa annonser som är särskilt riktade till dig. De används också för att vi ska kunna visa vissa annonser ett visst antal gånger, vilket hjälper oss att mäta annonseringens effektivitet.

 

All information om cookies som vi använder anges nedan:

 Cookiens namn  Beskrivning/typ  När den skapades  Varaktighet  Använda/insamlade data
 _ga  Statistik  Besök på webbplatsen  2 år  unikt id
 _gid  Statistik  Besök på webbplatsen  24 timmar  unikt id
 pll_language  Funktionscookies  Besök på webbplatsen  2 år  språkkod
 wordpress_test_cookie  Funktionscookies  Besök på webbplatsen  24 timmar  anpassat värde

Tredjepartscookies

Annonscookies – vissa annonser på webbplatsen kommer från andra juridiska enheter. En del av dessa enheter använder sina egna cookies genom att analysera hur många personer som sett en viss annons eller hur många som sett den fler än en gång. Företagen som skapar sådana cookies använder sig av sina egna policyer och vi har inget inflytande över hur de skapar eller lagrar sådana cookies. Vi rekommenderar att du läser dessa företags integritets- eller cookiespolicyer, vilka du finner på deras webbplatser.

Analyscookies. Analyscookies hjälper oss spåra antalet användare och deras besöksfrekvens.
Andra tredjepartscookies – på vissa sidor av vår webbplats kan andra enheter (t.ex. sociala nätverk) använda sina egna anonyma cookies för att anpassa program eller applikationer efter dina behov. På grund av dessa cookies specifika funktioner har vår webbplats ingen åtkomst till den information som dessa cookies överför, och andra enheter har inte heller åtkomst till den information som våra cookies samlar in.

Hur används cookies för marknadsföringsändamål?

Cookies och annan annonsteknik, t.ex. webbsignal, pixlar och tagga, hjälper oss visa relevanta annonser för dig på ett mer effektivt sätt. De hjälper också oss med sådant som redovisning, analys och rapportering till annonsörer, att förstå och förbättra vår tjänst och veta när du sett innehåll.

Avvisa eller blockera cookies

Många webbläsare är inställda så att cookies automatiskt accepteras. Besökare kan om de vill blockera eller radera cookies, och liknande unika identifierare, om webbläsarens eller enhetens inställningar medger det. Om du avvisar eller blockerar cookies eller liknande teknik kan det dock hända att vissa webbplatsfunktioner inte är tillgängliga för dig eller att de kanske inte fungerar lika effektivt.

Det finns dock ett antal nödvändiga cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, och om du inte godkänner dem kommer kanske webbplatsen eller delar av den inte att fungera.

Du kan kräva att vi raderar alla uppgifter om dig som vi samlat in och behandlar med hjälp av cookies, via e-postadressen info@komfovent.com. Sådana uppgifter kommer att raderas senast 30 dagar efter det att du kontaktat ovan nämnda e-postadress.

Du hittar mer information om hur du raderar cookies samt annan användbar information på webbplatsen www.allaboutcookies.org

Allmänt

Denna cookiepolicy kan uppdateras av företaget.

Företaget informerar besökarna om uppdateringar, genom att publicera den nya versionen av cookiepolicyn. Av det skälet rekommenderar vi att du med jämna mellanrum besöker vår webbplats, där du alltid hittar de senaste versionerna av cookiepolicyn.

Cookiepolicyn ska gälla från och med det datum som den publiceras på webbplatsen.

 

16. ÖVRIGA BESTÄMMELSER. När du lämnar dina uppgifter samtycker du till att Komfovent UAB kontaktar dig angående din begäran.

Komfovent UAB kan välja att ändra integritetspolicyn, och den ändrade policyn träder i kraft när den publiceras på webbplatsen. Senast uppdaterad 2018-05-25.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Post: Ozo g. 10, 08200 Vilnius, Litauen

Telefon: +370 5 2300585

E-post: info@komfovent.com